Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniania na wniosek:
 • a. pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy,
 • b. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu (rodzice do chwili ukończenia 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego; opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia),
 • c. osobie upoważnionej przez pacjenta, wskazanej we wniosku,
 • d. po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

 1. Szpital  udostępnia dokumentację medyczną również:
 •  podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 •  organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia,organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresieniezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnościleczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowanianadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
 •  ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 •  organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 •  podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskimoraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwychAgencji;
 • osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiotudzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia alboprocedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
 • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 •  osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia
 • członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r.poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań;
 • szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

 1. Formy udostępniania dokumentacji medycznej:
 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych,z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeńzdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenianotatek lub zdjęć,w obecności pracownika Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Statystyki, składnicy akt i/lub ordynatora/lekarza prowadzącego/lekarza dyżurnego;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organówwładzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacjimogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych;

 1. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej :
 • w celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub wglądu w archiwalną dokumentację, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego składa pisemny: „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej”;

  Wniosek można pobrać:

- W rejestracji Poradni Specjalistycznych Szpitala Pediatrycznego,

- W Dziale Metodyczno-Organizacyjnym i Statystyki

- na stronie internetowej Szpitala Pediatrycznego. Pobierz wniosek

 • Dział Metodyczno-Organizacyjny i Statystyki prowadzi ewidencję złożonych „ Wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej”.
 • wnioski można składać od poniedziałku do piątku w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym i Statystyki w godz. od 7.00-14.35
 • udostępnienie dokumentacji nastąpi w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.

 1. Zasady przechowywania dokumentacji medycznej:

Szpital przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącegoprzedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdyświadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie,chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie okresów, wymienionych w ust. a., Szpital niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowiustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl