Misja Szpitala

„Przywracanie i umacnianie zdrowia naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży z powiatu bielskiego i całego subregionu południowego województwa śląskiego”

Realizowana poprzez:

Cel nadrzędny

Celem nadrzędnym jest osiąganie ustabilizowanego i harmonijnie zrównoważonego rozwoju usług zdrowotnych dla dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie konkurencyjności Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, optymalne wykorzystanie jego potencjału technicznego i ludzkiego z ciągłym dążeniem do realizacji zdań na najwyższym poziomie w oparciu o standardy jakościowe.

Cele strategiczne:

Cel strategiczny 1 – Orientacja na pacjenta i jego potrzeby realizowany poprzez: a) zapewnienie pacjentom wszechstronnej opieki: całodobowej i ambulatoryjnej; b) stałe rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań pacjentów poprzez prowadzenie badania satysfakcji pacjentów w czasie ich pobytu w szpitalu; c) realizowanie potrzeb edukacyjnych dla rodziców/ opiekunów/ pacjentów, przez personel medyczny; d) szkolenie pracowników w resuscytacji krążeniowo-oddechowej; e) rejestrację zdarzeń niepożądanych; f) przestrzeganie praw pacjenta – szkolenie z zakresu praw pacjenta.

Cel strategiczny 2 – Kompleksowe zarządzanie jakością – cel realizowany poprzez: a) dążenie do zwiększenia konkurencyjności szpitala dzięki poszerzaniu oferty usług medycznych (uzależnione od Narodowego Funduszu Zdrowia)- wznowienie działalności przyszpitalnej Poradni Gastroenterologii dziecięcej, poszerzenie zakresu świadczeń o psychiatrie dziecięcą ambulatoryjną, dzienną i całodobową; b) monitorowanie i szczegółowe analizowanie świadczeń realizowanych w ramach posiadanych umów z NFZ, c) dostosowanie dokumentacji medycznej do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wzorów, zakresu i rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Systematyczna kontrola dokumentacji medycznej; d) utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z diagnostyką, e) stałe doskonalenie systemu jakości zgodnie z wymogami standardów akredytacyjnych i dążenie do uzyskania certyfikatu Ministra Zdrowia.

Cel strategiczny 3 - Udział personelu Szpitala w poprawie poziomu jakości poprzez: a) racjonalny dobór pracowników, plan zatrudnienia; b) program adaptacji nowych pracowników; c) systematyczne szkolenia zgodnie z przygotowanymi rocznymi planami szkoleń i potrzebami szpitala; d) identyfikacja pracowników z Misją szpitala; e) udział pacjentów w anonimowym badaniu satysfakcji pacjentów; f) badanie zadowolenia pracowników Szpitala; g) ocena kwalifikacji i aktywności zawodowej pracowników; h) włączenie pracowników w prace Zespołu ds. Jakości i działania projakościowe

Cel strategiczny 4 - Rozwój infrastruktury realizowany poprzez: a) systematyczna modernizacja obiektów w kierunku poprawy warunków pobytu pacjenta w odniesieniu do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i zgodnie planami poprawy; b) modernizacja i adaptacja pomieszczeń w kierunku poszerzania oferty usług medycznych: opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży: poradnia, oddział dzienny psychiatryczny, oddział całodobowy, oddziału pediatrycznego o profilu gastroenterologicznym/diabetologicznym, długotrwałej opieki dla dzieci; c) doposażenie oddziałów szpitalnych, komórek organizacyjnych – systematyczny zakup, doposażanie i wymiana starego sprzętu medycznego i aparatury medycznej; d) Informatyzacja szpitala – zakup sprzętu i oprogramowania.

Informacje o Szpitalu

Szpital Pediatryczny im. Janusza Korczaka Powstał w 1959r. na bazie obiektów byłych koszar wojskowych.

Jego dzisiejsza działalność skoncentrowana jest na zapewnieniu kompleksowej obsługi medycznej najmłodszy pacjentom Regionu Podbeskidzia.

Szpital posiada następujące oddziały:

-Oddział Niemowlęcy ( 24 łóżka ) – ordynator lek. med. Bożena Lęcznar

-Oddział  pediatrycznym ( 43 łóżka), z dwoma pododdziałami gastroenterologicznym (15 łóżek) i ogólno pediatrycznym (28 łóżek)- ordynator lek. med. Lidia Zuber-Fabia.

-Oddział Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Otolaryngologii Dziecięcej ( 31 łóżek)- ordynator lek. med. Jacek Wiśniewski, z-ca ordynatora lek. med. Jolanta Grudzień.

W ramach oddziału funkcjonuje: oddział chirurgii dziecięcej (22 łóżka) i pododdział otolaryngologii dziecięcej ( 9 łóżek).

- Oddział Anestezjologii Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci (7 stanowisk)- ordynator lek. med. Marek Sobol.

W zakresie podstawowym szpital zapewnia opiekę dla dzieci z miasta Bielska – Białej i Powiatu Bielskiego, a w zakresie specjalistycznym leczone są także dzieci z powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego.

 Szpital posiada 105 łóżek i rocznie hospitalizowanych jest około 5 700 pacjentów.

Przy szpitalu działa również całodobowa pediatryczna izba przyjęć z ambulatorium chirurgicznym, udzielająca w nagłych wypadkach ponad 15 000 porad rocznie.

Szpital prowadzi także poradnie specjalistyczne dziecięce, takie jak: chirurgiczna, preluksacyjna, endokrynologiczna, alergologiczna, neurologiczna, rehabilitacyjna, kardiologiczna, nefrologiczna, laryngologiczna, logopedyczna.

Wymienione poradnie udzielają ok. 57 000 porad rocznie.

W ramach szpitala całodobowo funkcjonuje Laboratorium Centralne, a także pracownie takie jak:

  • rtg,
  • tomografii komputerowej,
  • usg,

Mali pacjenci mają też możliwość wykonania badań: EKG, EEG, echokardiografii, spirometrii, słuchu.

Szpital zatrudnia w różnych formach 261 pracowników, z tego:

  • 58 lekarzy,
  • 98 pielęgniarek,
  • 83 inny personel medyczny,
  • 22 administracja i obsługa.

W 2009 roku przeprowadzono, w ramach projektu unijnego, modernizację budynku przychodni specjalistycznej i doposażono poradnie specjalistyczne w sprzęt medyczny.

Dzięki pomocy finansowej Starostwa Powiatowego, od listopada 2012 do lutego 2013r. przeprowadzono modernizację oddziału chirurgii dziecięcej oraz laryngologii dziecięcej.

W okresie luty – kwiecień 2013 roku prowadzono prace adaptacyjne związane z nową lokalizacją oddziału anestezjologii i intensywnej terapii noworodków i dzieci, stwarzając warunki pozwalające na uruchomienie 7 łóżkowego oddziału i przeniesienie do pomieszczeń odpowiadających obowiązującym standardom.

Wartość całego zadania wyniosła 2 066 721,00 zł, z czego pomoc finansowa ze strony Starostwa Powiatowego wyniosła 1 963 386 zł.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl