Teleporady

Informacja dla Pacjentów Zespołu Specjalistycznych Poradni Dziecięcych z diagnostyką o sposobie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie teleporady:

Informacja o warunkach udzielania teleporad przez świadczeniodawcę znajduje się na stronie internetowej: www.szpitalpediatryczny.pl Menu / Teleporady

Ustalenie terminu teleporady odbywa się w Rejestracji Zespołu Specjalistycznych Poradni Dziecięcych z diagnostyką telefon : 459 599 010

1. Pierwsza wizyta realizowana jest stacjonarnie , w czasie wizyty lekarz ustala możliwość udzielenie kolejnych wizyt w formie teleporady;

2. Osoba udzielająca teleporady, przed jej udzieleniem, potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, przekazanych przez pacjenta za pośrednictwem systemów łączności.

3. Przeprowadzenie teleporady odbywa się w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady;

4. Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym świadczeniodawca jest obowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady,

5. W przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z lekarzem, okoliczność ta powinna być ustalona w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,

6. Dokonanie przez osobę udzielającą teleporady na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702), następujących czynności:

  • a) udzielenie świadczenia zdrowotnego w przypadku, gdy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem,
  • b) instrukcja realizacji e-recepty – w trakcie teleporady pacjent otrzymuje od lekarza kod recepty, który w połączeniu z numerem Pesel upoważnia do realizacji recepty,
  • d) instrukcja realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne - w trakcie teleporady pacjent otrzymuje od lekarza numer e-zlecenia do realizacji w punktach zaopatrzenia medycznego lub w wersji wydruku pacjent odbiera w gabinecie lekarskim lub rejestracji poradni
  • e) instrukcja realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych oraz skierowanie w wersji wydruku, pacjent odbiera w gabinecie lekarskim lub rejestracji poradni
  • f) instrukcja o sposobie realizacji e-recepty przez Internetowe Konto Pacjenta. Internetowe Konto Pacjenta umożliwia otrzymywanie od lekarza potrzebnych dokumentów, np. recepty, w postaci elektronicznej (jako mail lub wiadomość SMS). Możliwa jest jej realizacja zaraz po zakończeniu teleporady. Założenie Internetowego Konta Pacjenta jest możliwe na stronie: pacjent.gov.pl/ikp,
  • g) zwolnienie lekarskie (e-ZLA) – lekarz elektronicznie przesyła do ZUS, KRUS.

Teleporada udzielana przez profesjonalistę medycznego stanowi pełnoprawną formę badania lub innego postępowania medycznego.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl