Misja Szpitala

„Przywracanie i umacnianie zdrowia naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży z powiatu bielskiego i całego subregionu południowego województwa śląskiego”

Realizowana poprzez:

Cel nadrzędny

Celem nadrzędnym jest osiąganie ustabilizowanego i harmonijnie zrównoważonego rozwoju usług zdrowotnych dla dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie konkurencyjności Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, optymalne wykorzystanie jego potencjału technicznego i ludzkiego z ciągłym dążeniem do realizacji zdań na najwyższym poziomie w oparciu o standardy jakościowe.

Cele strategiczne:

Cel strategiczny 1 – Orientacja na pacjenta i jego potrzeby realizowany poprzez: a) zapewnienie pacjentom wszechstronnej opieki: całodobowej i ambulatoryjnej; b) stałe rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań pacjentów poprzez prowadzenie badania satysfakcji pacjentów w czasie ich pobytu w szpitalu; c) realizowanie potrzeb edukacyjnych dla rodziców/ opiekunów/ pacjentów, przez personel medyczny; d) szkolenie pracowników w resuscytacji krążeniowo-oddechowej; e) rejestrację zdarzeń niepożądanych; f) przestrzeganie praw pacjenta – szkolenie z zakresu praw pacjenta.

Cel strategiczny 2 – Kompleksowe zarządzanie jakością – cel realizowany poprzez: a) dążenie do zwiększenia konkurencyjności szpitala dzięki poszerzaniu oferty usług medycznych (uzależnione od Narodowego Funduszu Zdrowia)- wznowienie działalności przyszpitalnej Poradni Gastroenterologii dziecięcej, poszerzenie zakresu świadczeń o psychiatrie dziecięcą ambulatoryjną, dzienną i całodobową; b) monitorowanie i szczegółowe analizowanie świadczeń realizowanych w ramach posiadanych umów z NFZ, c) dostosowanie dokumentacji medycznej do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie wzorów, zakresu i rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Systematyczna kontrola dokumentacji medycznej; d) utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z diagnostyką, e) stałe doskonalenie systemu jakości zgodnie z wymogami standardów akredytacyjnych i dążenie do uzyskania certyfikatu Ministra Zdrowia.

Cel strategiczny 3 - Udział personelu Szpitala w poprawie poziomu jakości poprzez: a) racjonalny dobór pracowników, plan zatrudnienia; b) program adaptacji nowych pracowników; c) systematyczne szkolenia zgodnie z przygotowanymi rocznymi planami szkoleń i potrzebami szpitala; d) identyfikacja pracowników z Misją szpitala; e) udział pacjentów w anonimowym badaniu satysfakcji pacjentów; f) badanie zadowolenia pracowników Szpitala; g) ocena kwalifikacji i aktywności zawodowej pracowników; h) włączenie pracowników w prace Zespołu ds. Jakości i działania projakościowe

Cel strategiczny 4 - Rozwój infrastruktury realizowany poprzez: a) systematyczna modernizacja obiektów w kierunku poprawy warunków pobytu pacjenta w odniesieniu do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą i zgodnie planami poprawy; b) modernizacja i adaptacja pomieszczeń w kierunku poszerzania oferty usług medycznych: opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży: poradnia, oddział dzienny psychiatryczny, oddział całodobowy, oddziału pediatrycznego o profilu gastroenterologicznym/diabetologicznym, długotrwałej opieki dla dzieci; c) doposażenie oddziałów szpitalnych, komórek organizacyjnych – systematyczny zakup, doposażanie i wymiana starego sprzętu medycznego i aparatury medycznej; d) Informatyzacja szpitala – zakup sprzętu i oprogramowania.

Informacje o Szpitalu

Szpital Pediatryczny im. Janusza Korczaka Powstał w 1959r. na bazie obiektów byłych koszar wojskowych.

Jego dzisiejsza działalność skoncentrowana jest na zapewnieniu kompleksowej obsługi medycznej najmłodszy pacjentom Regionu Podbeskidzia.

Szpital posiada następujące oddziały:

-Oddział Niemowlęcy ( 24 łóżka )

-Oddział  Pediatryczny ( 40 łóżek), z dwoma pododdziałami gastroenterologicznym (15 łóżek) i ogólno pediatrycznym (25 łóżek) - ordynator lek. med. Lidia Zuber-Fabia.

-Oddział Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Otolaryngologii Dziecięcej ( 31 łóżek) - ordynator lek. med. Mirosław Harężlak, z-ca ordynatora lek. med. Jolanta Grudzień.

W ramach oddziału funkcjonuje: oddział chirurgii dziecięcej (22 łóżka) i pododdział otolaryngologii dziecięcej ( 9 łóżek).

- Oddział Anestezjologii Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci (5 stanowisk)

- Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży ( 30 łóżek) – ordynator lek. med. Sabina Micorek .

 W zakresie podstawowym szpital zapewnia opiekę dla dzieci z miasta Bielska – Białej i Powiatu Bielskiego, a w zakresie specjalistycznym leczone są także dzieci z powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego.

 Szpital posiada 130 łóżek

Przy szpitalu działa również całodobowa pediatryczna izba przyjęć z ambulatorium chirurgicznym.

Szpital prowadzi także poradnie specjalistyczne dziecięce, takie jak: chirurgiczna, preluksacyjna, endokrynologiczna, alergologiczna, neurologiczna, rehabilitacyjna, kardiologiczna, nefrologiczna, laryngologiczna, logopedyczna.

Od czerwca 2018r. w Szpitalu Pediatrycznym funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży               ( 15 miejsc), a od sierpnia 2018r. Zespół Wyjazdowy typu „N”

Szpitala dysponuje również  całodobowym Laboratorium Centralnym oraz pracownie:

  • rtg,
  • tomografii komputerowej,
  • usg,

Mali pacjenci mają też możliwość wykonania badań: EKG, EEG, echokardiografii, spirometrii, słuchu.

Szpital realizuje kształcenie studentów w zakresie studiów medycznych kierunek: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl