Klauzula rekrutacyjna

Komunikat DYREKTORA SZPITALA PEDIATRYCZNEGO

W przypadku, kiedy przekazujecie Państwo w dokumentach aplikacyjnych szczególne kategorie danych osobowych lub/i chcielibyście, aby Państwa dokumenty aplikacyjne były brane pod uwagę również w kolejnych naborach - proszę umieścić poniższe zgody:

OŚWIADCZENIA – ZGODY przy rekrutacji

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej przez okres jednego miesiąca.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Przykład pobierz

Ogłoszenia aktualne:

Oferta pracy:

Data dodania 26 paz 2023 przez Jacek Sztafiński

SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

•Specjalista w Dziale Administracyjno-Eksploatacyjnym

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie zapytań ofertowych dla realizowanych zakupów inwestycyjnych rzeczowych i remontowych, w tym postępowań zakupowych zgodnie z regulaminem wewnętrznym;
 • Przygotowywanie danych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na prace projektowo-kosztorysowe/roboty budowlane oraz materiałów przetargowych dla oferentów oraz przekazywanie ich do Sekcji Zamówień Publicznych;
 • Udział przy opracowywaniu planu zadań remontowych i inwestycyjnych;
 • Opracowywanie harmonogramu prac inwestycyjnych;
 • Przygotowywanie niezbędnych wniosków w procesie budowlanym;
 • Udział w czynnościach inspekcyjnych w celu stwierdzenia prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
 • Analiza dokumentacji projektowej;
 • Nadzorowanie procesu powstawania dokumentacji technicznej;
 • Raportowanie realizacji budżetu oraz realizowanych zadań;
 • Nadzór nad budżetem realizowanych inwestycji oraz kontrola wydatkowania środków;
 • Udział w rozliczaniu środków wydatkowanych ze źródeł zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków;
 • Identyfikowanie i sygnalizowanie zagrożeń i odchyleń w trakcie realizacji projektu;
 • Udział w niezbędnych inwentaryzacjach budynków i sprzętu technicznego;
 • Udział w przeglądach rocznych infrastruktury technicznej;
 • Znajomość prowadzenia Książek Obiektów Budowlanych;
 • Inne zadania będące w zakresie działu administracyjno – eksploatacyjnego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe - kierunek: budownictwo lub pokrewne techniczne -architektura / inżynieria środowiska;
 • 5-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji w branży budowlanej;
 • Znajomość procedur administracyjnych;
 • Znajomość procesu budowlanego;
 • Znajomość ustaw: Prawo Budowlane i Prawo Zamówień Publicznych;
 • Prawo jazdy kat. B

Dodatkowe wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce opieki zdrowotnej;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność współpracy w grupie;
 • Komunikatywność, samodzielność i poczucie odpowiedzialności;
 • Otwartość na nowe zadania podejmowane w obszarze działu administracyjno-eksploatacyjnego;
 • Umiejętność organizacji czasu pracy własnej;
 • Nastawienie na realizację celów;
 • Chęć rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
 • Swoboda w poruszaniu się w pakiecie Office;
 • Mile widziane: znajomość programu do kosztorysowania.

Wymagane dokumenty:

 • Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • List motywacyjny;

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie;
 • Pakiet socjalny;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Szpitala Pediatrycznego w Sekcji Kadrowo-Płacowej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl.

Oferta pracy:

Data dodania 25 paz 2023 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zatrudni lekarzy:

•Specjalistę neurologa dziecięcego lub lekarza w trakcie specjalizacji po I roku,

•Specjalistę w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej lub otolaryngologii,

•Specjalistę w dziedzinie kardiologii dziecięcej,

•Specjalistę w dziedzinie radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej bądź lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,

•Specjalistę w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub w takcie specjalizacji,

•Specjalistę w dziedzinie pediatrii lub w trakcie specjalizacji praca w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt (w zależności od preferencji kandydata),
 • Możliwość indywidualnego dopasowania wymiaru zatrudnienia i godzin pracy,
 • Pracę w szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem

Nasze oczekiwania:

 • Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza,
 • Empatia, odpowiedzialność, komunikatywność oraz chęć zaangażowania się w wykonywana pracę,
 • Troska o dobro małych pacjentów

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szpitala tel. (33) 828-40-40, sekretariat@szpitalpediatryczny.pl , z sekcją kadr i płac tel. 33 828 40 48.

Oferta pracy:

Data dodania 19 wrz 2023 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zatrudni lekarzy:

•Specjalistę w dziedzinie radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej,

•Lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt (w zależności od preferencji kandydata),
 • Możliwość indywidualnego dopasowania wymiaru zatrudnienia i godzin pracy,
 • Pracę w szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem

Nasze oczekiwania:

 • Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza,
 • Empatia, odpowiedzialność, komunikatywność oraz chęć zaangażowania się w wykonywana pracę,
 • Troska o dobro małych pacjentów

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szpitala tel. (33) 828-40-40, sekretariat@szpitalpediatryczny.pl , z sekcją kadr i płac tel. 33 828 40 48.

Oferta pracy:

Data dodania 14 sie 2023 przez Jacek Sztafiński

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83 w porozumieniu z Beskidzką Izbą Pielęgniarek i Położnych ogłasza konkurs na stanowisko:

•Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego z pododdziałem gastroenterologii.

Kandydaci zgłaszający się na konkurs powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.07.2011r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U.2011.151.896)

Oferty wraz z dokumentami określonymi w §12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj Dz.U.2021.430) tj.:

 • 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokumenty potwierdzające to prawo;
 • 3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • 4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
 • 5. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 • 6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska

należy składać w sekretariacie Szpitala w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 24.08.2023r. do godziny 14:35 pod adresem: Szpital Pediatryczny ul. J. Sobieskiego 83 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem: : „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego z pododdziałem gastroenterologii oraz imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 60 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na podany adres.

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że: 1. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko 2. Zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej – oświadczenie znajduje się na stronie internetowej Szpitala Pediatrycznego pod linkiem: http://www.szpitalpediatryczny.pl/rodo

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym Szpitala.

Oferta pracy:

Data dodania 14 sie 2023 przez Jacek Sztafiński

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83 w porozumieniu z Beskidzką Izbą Pielęgniarek i Położnych ogłasza konkurs na stanowisko:

•Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Niemowlęcego

Kandydaci zgłaszający się na konkurs powinni spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20.07.2011r w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U.2011.151.896)

Oferty wraz z dokumentami określonymi w §12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj Dz.U.2021.430) tj.:

 • 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokumenty potwierdzające to prawo;
 • 3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • 4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
 • 5. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 • 6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska

należy składać w sekretariacie Szpitala w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 24.08.2023r. do godziny 14:35 pod adresem: Szpital Pediatryczny ul. J. Sobieskiego 83 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem: : „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Niemowlęcego ” oraz imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 60 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na podany adres.

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że: 1. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko 2. Zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej – oświadczenie znajduje się na stronie internetowej Szpitala Pediatrycznego pod linkiem: http://www.szpitalpediatryczny.pl/rodo

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym Szpitala.

Oferta pracy:

Data dodania 12 lip 2023 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zatrudni lekarzy:

•Specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej lub po drugim roku specjalizacji,

•Specjalistę w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej lub otolaryngologii

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt (w zależności od preferencji kandydata),
 • Możliwość indywidualnego dopasowania wymiaru zatrudnienia i godzin pracy,
 • Pracę w szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym o bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy,
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza,
 • Empatia, odpowiedzialność, komunikatywność oraz chęć zaangażowania się w wykonywana pracę,
 • Troska o dobro małych pacjentów.

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr. tel. (33) 828-40-48, kadry@szpitalpediatryczny.pl

Oferta pracy:

Data dodania 4 mar 2023 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

•Diagnosta Laboratoryjny

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych;
 • Autoryzacja badań
 • Obsługa aparatury medycznej
 • Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Czynne prawo wykonywania zawodu
 • Znajomość procedur laboratoryjnych
 • Doskonałe umiejętności analityczne
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność
 • Gotowość do pracy w trybie zmianowym będzie dodatkowym atutem
 • Mile widziane uprawnienia serologiczne

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie;
 • Ambitny i doświadczony zespół
 • Perspektywę doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń
 • Warunki pracy do uzgodnienia

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr. tel. (33) 828-40-48, kadry@szpitalpediatryczny.pl

Oferta pracy:

Data dodania 14 mar 2023 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

•lekarza Specjalistę w dziedzinie Chorób Oczu

do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji okulistycznych na rzecz pacjentów Szpitala Pediatrycznego

Oferujemy:

 • Warunki zatrudnienia do uzgodnienia

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szpitala tel. (33) 828-40-40, sekretariat@szpitalpediatryczny.pl

Oferta pracy:

Data dodania 13 mar 2023 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

•Specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej – praca w Poradni Neurologicznej,

•Specjalistę w dziedzinie pediatrii - praca w Oddziale Pediatrycznym i/ lub w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Szpital podejmie współpracę zarówno z lekarzami specjalistami, jak i lekarzami chcącymi kształcić się w powyższych dziedzinach

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt (w zależności od preferencji kandydata).
 • Możliwość indywidualnego dopasowania wymiaru zatrudnienia i godzin pracy
 • Pracę w szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym o bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem

Nasze oczekiwania:

 • Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza
 • Empatia, odpowiedzialność, komunikatywność oraz chęć zaangażowania się w wykonywana pracę
 • Troska o dobro małych pacjentów

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr. tel. (33) 828-40-48, kadry@szpitalpediatryczny.pl lub z sekretariatem szpitala tel. 33 828-40-40, sekretariat@szpitalpediatryczny.pl

Oferta pracy:

Data dodania 08 mar 2023 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Statystyki

Zakres obowiązków m.in.:

 • Organizowanie i realizacja kompleksowych zadań w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym i Statystyki na optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe - w tym na podobnym stanowisku oraz w zarządzaniu zespołem
 • Doświadczenie w rozliczaniu świadczeń w ramach NFZ, przygotowaniu ofert z zakresu świadczeń zdrowotnych dla NFZ
 • Znajomość regulacji prawnych (Ustawy, Rozporządzenia MZ oraz Zarządzenia Prezesa NFZ)
 • Znajomość działania aplikacji NFZ
 • Dobra znajomość pakietu MS Office - szczególnie Excel
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Pozytywne nastawienie do pracy, ludzi i nowych wyzwań

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny

Wymagane dokumenty podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

 • dokument poświadczający wykształcenie (dyplom/ zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • pakiet socjalny
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Szpitala Pediatrycznego w Sekcji Kadrowo-Płacowej (33) 828-40-48 lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl.

Oferta pracy:

Data dodania 07 lut 2023 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Logopeda

Zakres obowiązków m.in.:

 • praca w Poradni Logopedycznej;
 • prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń komunikacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • prowadzenie doradztwa logopedycznego;
 • ustalanie postępowania korekcyjno-terapeutycznego
 • prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania, a w wielu przypadkach w zakresie ogólnego rozwoju psychomotorycznego
 • utrzymywanie właściwych kontaktów z rodzinami dzieci i młodzieży objętych opieką logopedyczną
 • prowadzenie badań logopedycznych, obejmujących studia teoretyczne, badania empiryczne i porównawcze
 • przeprowadzanie badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń komunikacyjnych
 • ocenianie i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wskazań

Wymagania:

 • wykształcenia wyższego na poziomie magisterskim;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • mile widziane udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi;
 • pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Szpitala Pediatrycznego w Sekcji Kadrowo-Płacowej (33) 828-40-48 lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl.

Oferta pracy:

Data dodania 27 lut 2023 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Fizjoterapeuta

Wymagania niezbędne: ukończone studnia magisterskie na kierunku fizjoterapia.

Oferty pracy prosimy składać w Sekcji Kadr i Płac lub w Sekretariacie Szpitala, lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl Informacja telefoniczna: 33 8284048.

Oferta pracy:

Data dodania 12 sty 2023 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zatrudni lekarzy:

 • Specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej,
 • Specjalistę w dziedzinie pediatrii,
 • Specjalistę w dziedzinie psychiatrii dziecięcej,
 • Specjalistę w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej lub otolaryngologii,
 • Specjalistę w dziedzinie chirurgii dziecięcej,
 • Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • Specjalistę w dziedzinie kardiologii dziecięcej,
 • Specjalistę w dziedzinie nefrologii dziecięcej,
 • Specjalistę w dziedzinie alergologii dziecięcej,
 • Specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej

Szpital podejmie współpracę zarówno z lekarzami specjalistami, jak i lekarzami chcącymi kształcić się w powyższych dziedzinach

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt (w zależności od preferencji kandydata).
 • Możliwość indywidualnego dopasowania wymiaru zatrudnienia i godzin pracy.
 • Pracę w szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym o bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem

Nasze oczekiwania:

 • Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza
 • Empatia, odpowiedzialność, komunikatywność oraz chęć zaangażowania się w wykonywana pracę,
 • Troska o dobro małych pacjentów

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr. tel. (33) 828-40-48, kadry@szpitalpediatryczny.pl

Oferta pracy:

Data dodania 16 paz 2022 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY:

 • Terapeutę zajęciowego /osoba prowadząca terapię zajęciową /

Wymagania:

  Osoba, która:

 • a)rozpoczęła po dniu 30 września 2012r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej obejmujące co najmniej 2000godzin kształcenia w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii technik terapeutycznych i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub
 • b) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii technik terapeutycznych, i uzyskała tytuł licencjata, lub
 • c) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego, lub
 • d) ukończyła przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej, lube)ukończyła przed dniem 1 października 2011r. studia wyższe w specjalności terapia zajęciowa obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata, lub
 • f) ma inne wykształcenie, jeżeli uzyskała pozytywną opinię kierownika ośrodka prowadzącego terapię zajęciową dla chorych psychicznie, po co najmniej rocznej praktyce w zakresie terapii zajęciowej w ośrodku prowadzącym terapię zajęciową dla chorych psychicznie
 • Pozostałe wymagania:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność i praca zgodna z zasadami etyki zawodu;
 • samodzielność, profesjonalizm, zaangażowanie.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny, CV;

Oferujemy:

 • prace w młodym zespole;
 • warunki zatrudnienia do uzgodnienia;
 • w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pakiet socjalny;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia (możliwość urlopów szkoleniowych), udział w bezpłatnych szkoleniach;

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Szpitala Pediatrycznego w Sekcji Kadrowo-Płacowej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl

Oferta pracy:

Data dodania 16 paz 2022 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY:

 • Psycholog z udokumentowanym co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą w jednostkach posiadających umowę z NFZ
 • Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty , lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty

Wymagania:

 • ukończone studnia wyższe kierunkowe;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność i praca zgodna z zasadami etyki zawodu;
 • samodzielność, profesjonalizm, zaangażowanie.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny, CV;

Oferujemy:

 • prace w młodym zespole;
 • warunki zatrudnienia do uzgodnienia;
 • w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pakiet socjalny;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia (możliwość urlopów szkoleniowych), udział w bezpłatnych szkoleniach;

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Szpitala Pediatrycznego w Sekcji Kadrowo-Płacowej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl

Oferta pracy:

Data dodania 20 paz 2022 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY:

 • Specjalista w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym i Statystyki

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Realizacja kompleksowych zadań w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym na optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym.

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe - w tym na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w rozliczaniu świadczeń w ramach NFZ
 • Znajomość regulacji prawnych (Ustawy, Rozporządzenia MZ oraz Zarządzenia Prezesa NFZ)
 • Znajomość działania aplikacji NFZ
 • Dobra znajomość pakietu MS Office - szczególnie Excel
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Pozytywne nastawienie do pracy, ludzi i nowych wyzwań

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny, CV;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pakiet socjalny,
 • możliwość awansu zawodowego

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Szpitala Pediatrycznego w Sekcji Kadrowo-Płacowej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl

Oferta pracy:

Data dodania 21 maj 2022 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY:

 • specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psycholog z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty , lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty
 • Wymagania:

  • ukończone studnia wyższe kierunkowe;
  • w przypadku osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty zaświadczenie potwierdzające ukończenia 2 –roku studiów podyplomowych;
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odpowiedzialność i praca zgodna z zasadami etyki zawodu
  • samodzielność, profesjonalizm, zaangażowanie.

  Wymagane dokumenty:

  • List motywacyjny, CV;

  Oferujemy:

  • prace w młodym zespole;
  • warunki zatrudnienia do uzgodnienia;
  • w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pakiet socjalny;
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia ( możliwość urlopów szkoleniowych), udział w bezpłatnych szkoleniach;

  Wymagane dokumenty należy składać do dnia 15 czerwca 2022 roku. Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl) lub składać osobiście w Sekretariacie Szpitala Pediatrycznego w budynku administracji, I piętro.

Oferta pracy:

Data dodania 19 maj 2022 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Diagnosta Laboratoryjny

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie analiz i badań laboratoryjnych;
 • Autoryzacja badań;
 • Obsługa aparatury medycznej;
 • Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • Czynne prawo wykonywania zawodu;
 • Znajomość procedur laboratoryjnych;
 • Doskonałe umiejętności analityczne;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz dokładność;
 • Gotowość do pracy w trybie zmianowym będzie dodatkowym atutem;

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Ambitny i doświadczony zespół;
 • Perspektywę doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń;

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Szpitala Pediatrycznego w Sekcji Kadrowo-Płacowejlub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl.

Ogłoszenia archiwalne:

Oferta pracy:

Data dodania 16 maj 2022 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zatrudni:

• Pielęgniarki/Pielęgniarzy w poniższych komórkach organizacyjnych:

 • Oddział Niemowlęcy
 • Oddział Pediatryczny
 • Oddział Chirurgii dziecięcej z pododdziałem otolaryngologii
 • Zespół Poradni przyszpitalnych
 • Izba Przyjęć

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i wsparcie w rozwoju zawodowym.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
kadry@szpitalpediatryczny.pl
sekretariat@szpitalpediatryczny.pl
lub telefonicznie 33-828 40 48, 33 828 40 09

Oferta pracy:

Data dodania 12 kw 2022 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Psycholog - psychoterapeuta

Wymagania:

 • ukończone studnia wyższe kierunkowe,
 • ukończona szkoła psychoterapii lub w takcie 3-4 roku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i praca zgodna z zasadami etyki zawodu,
 • samodzielność, profesjonalizm, zaangażowanie.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, CV

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 30.04.2021 roku:, lub drogą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl lub osobiście w siedzibie Szpitala Pediatrycznego w Sekcji Kadrowo-Płacowej.

Kontakt telefoniczny: 33 828 40 48

Oferta pracy:

Data dodania 30 wrz 2021 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zatrudni lekarzy:

 • Specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej
 • Specjalistę w dziedzinie pediatrii
 • Specjalistę w dziedzinie psychiatrii dziecięcej
 • Specjalistę w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej lub otolaryngologii
 • Specjalistę w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 • Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 • Specjalistę w dziedzinie kardiologii dziecięcej
 • Specjalistę w dziedzinie nefrologii dziecięcej
 • Specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej

Szpital podejmie współpracę zarówno z lekarzami specjalistami, jak i lekarzami chcącymi kształcić się w powyższych dziedzinach

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt (w zależności od preferencji kandydata).
 • Możliwość indywidualnego dopasowania wymiaru zatrudnienia i godzin pracy.
 • Pracę w szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym o bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem

Nasze oczekiwania:

 • Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza
 • Empatia, odpowiedzialność, komunikatywność oraz chęć zaangażowania się w wykonywana pracę
 • Troska o dobro małych pacjentow

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr. tel. (33) 828-40-48, kadry@szpitalpediatryczny.pl

Oferta pracy:

Data dodania 26 lip 2021 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii dziecięcej, lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalistę w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem pracy w oddziale neurologii dziecięcej lub poradni neurologicznej dla dzieci.

Miejsce wykonywania pracy: Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

Warunki zatrudnienia do uzgodnienia

Oferty pracy prosimy składać w Sekcji Kadr i Płac lub w Sekretariacie, lub drogą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl

Kontakt telefoniczny: 33 828 40 48

Oferta pracy:

Data dodania 19 maj 2022 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej poszukuje pracownika utrzymania ruchu/pracownika technicznego Do Działu Administracyjno-Eksploatacyjnego

Zakres obowiązków:

 • transport wewnętrzny i zewnętrzny
 • przeprowadzki
 • utrzymanie porządku na terenie Szpitala Pediatrycznego
 • prace ogrodnicze, odśnieżanie
 • utrzymanie ruchu szpitala
 • współpraca z pracownikami działu

Wymagania:

 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane świadectwo kwalifikacji na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV
 • wykształcenie min. zawodowe

Warunki zatrudnienia:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 033-828 4048 lub 033-828 4062 lub 691 300 383

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą e-mailową (na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl) lub składać osobiście w Sekretariacie Szpitala Pediatrycznego w budynku administracji, I piętro.

Oferta pracy:

Data dodania 16 lis 2021 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• magister Farmacji

Oferty pracy prosimy składać w Sekcji Kadr i Płac lub w Sekretariacie Szpitala, lub pocztą elektroniczną na adres kadry@szpitalpediatryczny

Informacja telefoniczna: 33 8284048

Oferta pracy:

Data dodania 15 paź 2021 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

• Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

Szczegółowe informacje o konkursie

Oferta pracy:

Data dodania 23 mar 2021 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Sanitariusz

Szczegółowe informacje: pobierz

Oferta pracy:

Data dodania 05 lip 2021 przez Jacek Sztafiński

STAROSTWO POWIATOWE W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

• Dyrektora Szpitala Pediatrycznego

Więcej informacji na stronach BIP Szpitala Pediatrycznego

Oferta pracy:

Data dodania 9 kwi 2021 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Psycholog - psychoterapeuta

Szczegółowe informacje: pobierz

Oferta pracy:

Data dodania 1 kwi 2021 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Informatyk

Szczegółowe informacje: pobierz

Oferta pracy:

Data dodania 26 kwi 2021 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Pracownik gospodarczy

Szczegółowe informacje: pobierz

Oferta pracy:

Data dodania 15 kwi 2021 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Specjalista ds. zamówień publicznych

Szczegółowe informacje: pobierz

Oferta pracy:

Data dodania 16 paź 2020 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii dziecięcej, lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii lub specjalista w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem pracy w oddziale neurologii dziecięcej lub poradni neurologicznej dla dzieci. Miejsce wykonywania pracy: Poradnia Neurologiczna dla Dzieci. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Oferty pracy prosimy składać w Sekcji Kadr i Płac lub w Sekretariacie Szpitala lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl

Informacja telefoniczna: 33 8284048

Oferta pracy:

Data dodania 03 wrz 2020 przez Marek Skrok

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

• Naczelnej Pielęgniarki Szpitala

Oferty pracy prosimy składać w Sekcji Kadr i Płac lub w Sekretariacie Szpitala, szczegóły ogłoszenia: pobierz

Informacja telefoniczna: 33 8284048

Oferta pracy:

Data dodania 14 sie 2020 przez Marek Skrok

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Specjalista w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej, lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii

Oferty pracy prosimy składać w Sekcji Kadr i Płac lub w Sekretariacie Szpitala, lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl

Informacja telefoniczna: 33 8284048

Oferta pracy:

Data dodania 14 sie 2020 przez Marek Skrok

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Opiekun medyczny

Niezbędne wymagania: dyplom w zawodzie opiekun medyczny.

Oferty pracy prosimy składać w Sekcji Kadr i Płac lub w Sekretariacie Szpitala, lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl

Informacja telefoniczna: 33 8284048

Oferta pracy:

Data dodania 14 sie 2020 przez Marek Skrok

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Psycholog

Oferty pracy prosimy składać w Sekcji Kadr i Płac lub w Sekretariacie Szpitala, lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl

Informacja telefoniczna: 33 8284048

Oferta pracy:

Data dodania 03 sie 2020 przez Marek Skrok

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

• Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci

Oferty pracy prosimy składać w Sekcji Kadr i Płac lub w Sekretariacie Szpitala, szczegóły ogłoszenia: pobierz

Informacja telefoniczna: 33 8284048

Oferta pracy:

Data dodania 14 lip 2020 przez Marek Skrok

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

• Naczelnej Pielęgniarki Szpitala

Oferty pracy prosimy składać w Sekcji Kadr i Płac lub w Sekretariacie Szpitala, szczegóły ogłoszenia: pobierz

Informacja telefoniczna: 33 8284048

Oferta pracy:

Data dodania 03 lip 2020 przez Marek Skrok

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

• Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa

Oferty pracy prosimy składać w Sekcji Kadr i Płac lub w Sekretariacie Szpitala, szczegóły ogłoszenia: pobierz

Informacja telefoniczna: 33 8284048

Oferta pracy:

Data dodania 26 cze 2020 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Sanitariusz

Oferty pracy prosimy składać w Sekcji Kadr i Płac lub w Sekretariacie Szpitala, lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl

Informacja telefoniczna: 33 8284048

Oferta pracy:

Data dodania 19 cze 2020 przez Marek Skrok

Szpital Pediatryczny zatrudni:

Terapeutę zajęciowego /osoba prowadząca terapię zajęciową / tj. osobę, która:

a)rozpoczęła po dniu 30 września 2012r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej obejmujące co najmniej 2000godzin kształcenia w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii technik terapeutycznych i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub

b) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii technik terapeutycznych, i uzyskała tytuł licencjata, lub

c) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego, lub

d) ukończyła przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej, lube)ukończyła przed dniem 1 października 2011r. studia wyższe w specjalności terapia zajęciowa obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata, lub

f) ma inne wykształcenie, jeżeli uzyskała pozytywną opinię kierownika ośrodka prowadzącego terapię zajęciową dla chorych psychicznie, po co najmniej rocznej praktyce w zakresie terapii zajęciowej w ośrodku prowadzącym terapię zajęciową dla chorych psychicznie.

Oferty pracy prosimy składać w Sekcji Kadr i Płac lub w Sekretariacie Szpitala, lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl

Informacja telefoniczna: 33 8284048

Oferta pracy:

Data dodania 18 cze 2020 przez Jacek Sztafiński

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Specjalista w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej, lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii

Oferty pracy prosimy składać w Sekcji Kadr i Płac lub w Sekretariacie Szpitala, lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl

Informacja telefoniczna: 33 8284048

Oferta pracy:

Data dodania 22 maj 2020 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

• Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci Treść ogłoszenia: pobierz

Oferta pracy:

Data dodania 12 maj 2020 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Fizjoterapeuta

Wymagania niezbędne: ukończone studnia magisterskie na kierunku fizjoterapia.

Oferty pracy prosimy składać w Sekcji Kadr i Płac lub w Sekretariacie Szpitala, lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl Informacja telefoniczna: 33 8284048.

Oferta pracy:

Data dodania 30 gru 2019 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny zatrudni:

Terapeutę zajęciowego /osoba prowadząca terapię zajęciową / tj. osobę, która:

a)rozpoczęła po dniu 30 września 2012r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej obejmujące co najmniej 2000godzin kształcenia w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii technik terapeutycznych i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub

b) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii technik terapeutycznych, i uzyskała tytuł licencjata, lub

c) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego, lub

d) ukończyła przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej, lube)ukończyła przed dniem 1 października 2011r. studia wyższe w specjalności terapia zajęciowa obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata, lub

f) ma inne wykształcenie, jeżeli uzyskała pozytywną opinię kierownika ośrodka prowadzącego terapię zajęciową dla chorych psychicznie, po co najmniej rocznej praktyce w zakresie terapii zajęciowej w ośrodku prowadzącym terapię zajęciową dla chorych psychicznie.

Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekcją kadr tel. 33 828 40 48 lub kadry@szpitalpediatryczny.pl

Oferta pracy:

Data dodania 18 lis 2019 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

• Ordynatora Oddziału Niemowlęcego Treść ogłoszenia: pobierz

Oferta pracy:

Data dodania 17 paz 2019 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

• Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Dziecięcej z pododdziałem otolaryngologii Treść ogłoszenia: pobierz

Oferta pracy:

Data dodania 16 paz 2019 przez Jacek Sztafiński

ZARZĄD POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA DRUGI KONKURS NA STANOWISKO:

• Dyrektora Szpitala Pediatrycznego Treść ogłoszenia: pobierz

Oferta pracy:

Data dodania 13 wrz 2019 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

• Ordynatora Oddziału Chirurgii Dziecięcej z pododdziałem otolaryngologii Treść ogłoszenia: pobierz

Oferta pracy:

Data dodania 9 wrz 2019 przez Jacek Sztafiński

ZARZĄD POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

• Dyrektora Szpitala Pediatrycznego Treść ogłoszenia: pobierz

Oferta pracy:

Data dodania 6 wrz 2019 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

• Ordynatora Oddziału Niemowlęcego Treść ogłoszenia: pobierz

Oferta pracy:

Data dodania 28 cze 2019 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

• Ordynatora Oddziału Pediatrycznego Treść ogłoszenia: pobierz

Oferta pracy:

Data dodania 26 kwi 2019 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Treść ogłoszenia: pobierz

• Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Treść ogłoszenia: pobierz

Oferta pracy:

Data dodania 26 kwi 2019 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zatrudni Pielęgniarki na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Pediatrycznym z pododdziałem gastroenterologii oraz na Oddziale Chirurgii dziecięcej z pododdziałem otolaryngologii, oddziale niemowlęcym, bloku operacyjnym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt kadry@szpitalpediatryczny.pl lub telefonicznie 33 828 40 48 lub 33 828 40 09

Oferta pracy:

Data dodania 16 lis 2017 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

• DIAGNOSTA LABORATORYJNY

Wymagania niezbędne: aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Wymagania dodatkowe: uprawnienia serologiczne mile widziane

Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku: praca w charakterze diagnosty laboratoryjnego w Laboratorium Centralnym

Wymagane dokumenty: List motywacyjny, życiorys – CV.

Oferty pracy prosimy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Szpitala.

pocztą na adres Szpitala z dopiskiem: ‘Dotyczy naboru na stanowisko diagnosty laboratoryjnego.”

pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl

Wymagane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych.

Oferta pracy:

Data dodania 18 sie 2017 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ogłasza konkurs dla pielęgniarek w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Więcej informacji pod linkiem: ogłoszenie o konkursie

Oferta pracy:

Data dodania 07 sie 2017 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zatrudni Pielęgniarki na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci , Oddziale Pediatrycznym z pododdziałem gastroenterologii oraz na Oddziale Chirurgii dziecięcej z pododdziałem otolaryngologii. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt kadry@szpitalpediatryczny.pl lub telefonicznie 33 828 40 48 lub 33 828 40 09

Oferta pracy:

Data dodania 16 lut 2017 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83 zatrudni na stanowisko:

• Fizjoterapeuta

Wymagane kwalifikacje: ukończone studnia magisterskie na kierunku fizjoterapia.

Oferty pracy prosimy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Szpitala.

Informacja telefoniczna: 33 8284048

mail: kadry@szpitalpediatryczny.pl

Oferta pracy:

Data dodania 05 gru 2016 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83 zatrudni na stanowisko:

• Pracownik ochrony – portier.

Oferty pracy prosimy składać w Dziale Kadr lub w Sekretariacie Szpitala.

Informacja telefoniczna: 33 8284048

mail: kadry@szpitalpediatryczny.pl

Konkurs na stanowisko:

Data dodania 07 cze 2016 przez Jacek Sztafiński

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83,
w porozumieniu z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych ponownie ogłasza konkurs na stanowisko:

• Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Niemowlęcego

Wymagane kwalifikacje określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. (Dz.U. nr 151.896). Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6.02.2012 r. (Dz.U.2012.182) w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym są udostępnione do wglądu w siedzibie Szpitala. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Niemowlęcego” oraz imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 60 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na podany adres.

Konkurs na stanowisko:

Data dodania 15 mar 2016 przez Jacek Sztafiński

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83,
w porozumieniu z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych ogłasza konkurs na stanowisko:

• Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Niemowlęcego

Wymagane kwalifikacje określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. (Dz.U. nr 151.896). Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6.02.2012 r. (Dz.U.2012.182) w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym są udostępnione do wglądu w siedzibie Szpitala. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Niemowlęcego” oraz imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 60 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na podany adres.

Konkurs na stanowisko

Data dodania 11 czer 2015 przez Jacek Sztafiński

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83,
w porozumieniu z Beskidzką Izbą Lekarską ponownie ogłasza konkurs na stanowisko:

• Ordynatora Oddziału Niemowlęcego

Wymagane kwalifikacje określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. (Dz.U. nr
151.896). Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z 6.02.2012 r. (Dz.U.2012.182) w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Materiały informacyjne o stanie prawnym,
organizacyjnym i ekonomicznym są udostępnione do wglądu w siedzibie Szpitala. Oferty w zamkniętych
kopertach należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Niemowlęcego” oraz imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz
numer telefonu. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 60 dni od upływu terminu
składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie na podany adres.

Konkurs na stanowiska:

Data dodania 11 mar 2015 przez Jacek Sztafiński

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83,
w porozumieniu z Beskidzką Izbą Lekarską oraz Beskidzką Okręgową
Izbą Pielęgniarek i Położnych ogłasza konkurs na stanowisko:

• Ordynatora Oddziału Niemowlęcego
• Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci
• Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci

Wymagane kwalifikacje określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. (Dz.U. nr
151.896). Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z 6.02.2012 r. (Dz.U.2012.182) w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Materiały informacyjne o stanie prawnym,
organizacyjnym i ekonomicznym są udostępnione do wglądu w siedzibie Szpitala. Oferty w zamkniętych
kopertach należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Szpital Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko…...........” oraz imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz
numer telefonu. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 60 dni od upływu terminu
składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie na podany adres.

Konkurs na stanowisko: Naczelnej pielęgniarki

Data dodania 07 sty 2014 przez Jacek Sztafiński

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83 ogłasza konkurs na stanowisko:

 • NACZELNEJ PIELĘGNIARKI SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Wymagane kwalifikacje określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. (Dz.U.Nr151.896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym są udostępnione do wglądu w siedzibie Szpitala.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem: Szpital Pediatryczny ul. Sobieskiego 83 43-300 Bielsko-Biała

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki” oraz nazwisko i imię, adres korespondencyjny oraz nr telefonu.

Przewidziany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do 60 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Nowa oferta pracy

Data dodania 21 mar 2013 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83 zatrudni:

 • Lekarza chirurga dziecięcego

Oferty pracy proszę składać w Sekretariacie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83.

Informacja telefoniczna: 33 8284040, 33 8284048.

mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl lub kadry@szpitalpediatryczny.pl

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl