Klauzula rekrutacyjna

Komunikat DYREKTORA SZPITALA PEDIATRYCZNEGO

W przypadku, kiedy przekazujecie Państwo w dokumentach aplikacyjnych szczególne kategorie danych osobowych lub/i chcielibyście, aby Państwa dokumenty aplikacyjne były brane pod uwagę również w kolejnych naborach - proszę umieścić poniższe zgody:

OŚWIADCZENIA – ZGODY przy rekrutacji

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej przez okres jednego miesiąca.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Przykład pobierz

Ogłoszenia aktualne:

Oferta pracy:

Data dodania 23 kw 2024 przez Jacek Sztafiński

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 83  w porozumieniu z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych ogłasza konkurs na stanowisko 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży. 

Kandydaci zgłaszający się na konkurs powinni spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2023 r.  w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 
(Dz. U.2023 poz. 1515).

Oferty wraz z dokumentami określonymi w §12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r.  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2021.430) tj.:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokumenty potwierdzające to prawo;

 3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

 4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; 

 5. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność 
  z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;  na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów; 

 6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

należy składać w sekretariacie Szpitala do dnia 06.05.2024 r. do godziny 11:00 pod adresem:

Szpital Pediatryczny

ul. J. Sobieskiego 83

43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci
i Młodzieży ” oraz imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 60 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na podany adres do korespondencji. 

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że:

 1. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 2. Zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej – oświadczenie znajduje się na stronie internetowej Szpitala Pediatrycznego pod linkiem: http://www.szpitalpediatryczny.pl/rodo

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym Szpitala.

Oferta pracy:

Data dodania 16 kw 2024 przez Jacek Sztafiński

SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

•Archiwista

Zakres obowiązków:

 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie właściwego postępowania nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz w zakresie odpowiedniego jej przygotowania do przekazania do składnicy akt
 • przejmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do składnicy akt na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych,
 • przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji, udział w jej komisyjnym brakowaniu i przekazanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia, po uprzednim uzyskaniu zgody miejscowo właściwego archiwum państwowego

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość przepisów dotyczących archiwistyki,
 • doświadczenie pracy w archiwum zakładowym min. 2 lata,
 • dobra obsługa urządzeń biurowych
 • umiejętność organizacji czasu pracy.
 • mile widziane : wykształcenie wyższe,
 • mile widziane : ukończony kurs archiwisty.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • Pakiet socjalny.
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Szpitala Pediatrycznego w Sekcji Kadrowo-Płacowej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry @ szpitalpediatryczny.pl.

Oferta pracy:

Data dodania 20 marz 2024 przez Jacek Sztafiński

SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

•Psycholog

Wymagania:

 • ukończone studnia wyższe kierunkowe;
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i praca zgodna z zasadami etyki zawodu
 • samodzielność, profesjonalizm, zaangażowanie.

Oferujemy:

 • prace w młodym zespole;
 • warunki zatrudnienia do uzgodnienia;
 • w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pakiet socjalny;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia ( możliwość urlopów szkoleniowych), udział w bezpłatnych szkoleniach;

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Szpitala Pediatrycznego w Sekcji Kadrowo-Płacowej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry @ szpitalpediatryczny.pl.

Oferta pracy:

Data dodania 15 lut 2024 przez Jacek Sztafiński

SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

•Diagnosta Laboratoryjny

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie badań laboratoryjnych
 • Pobieranie oraz przyjmowanie materiału do badań
 • Interpretacja i autoryzacja wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych
 • Obsługa aparatury medycznej
 • Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej
 • Obsługa informatycznego systemu laboratoryjnego
 • Udział w opracowywaniu oraz aktualizacji procedur dotyczących funkcjonowania Laboratorium
 • Prowadzenie i dokumentowanie kontroli jakości w laboratorium

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Czynne prawo wykonywania zawodu
 • Znajomość procedur laboratoryjnych
 • Doskonałe umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Doskonała organizacja pracy i chęć ciągłego rozwoju zawodowego
 • Komunikatywności i umiejętności współdziałania
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
 • Mile widziane uprawnienia serologiczne

Wymagane dokumenty:

 • Szczegółowe CV;
 • List motywacyjny;
 • Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom/zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Ambitny i doświadczony zespół
 • Perspektywę doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń
 • Praca w trybie zmianowym

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Szpitala Pediatrycznego w Sekcji Kadrowo-Płacowej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl.

Oferta pracy:

Data dodania 17 sty 2024 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zatrudni:

•Psychoterapeutę

Oferujemy:

 • praca na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży;
 • prace w młodym zespole;
 • warunki zatrudnienia do uzgodnienia;
 • w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pakiet socjalny;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobycia doświadczenia (możliwość urlopów szkoleniowych), udział w bezpłatnych szkoleniach.

Wymagania:

 • ukończone studnia wyższe kierunkowe;
 • psychoterapeuta certyfikowany lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty (zaświadczenie potwierdzające ukończenia min. 2 – roku studiów podyplomowych);
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność i praca zgodna z zasadami etyki zawodu;
 • samodzielność, profesjonalizm, zaangażowanie.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Szpitala Pediatrycznego w Sekcji Kadrowo-Płacowej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry @ szpitalpediatryczny.pl

Oferta pracy:

Data dodania 17 sty 2024 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zatrudni lekarzy:

•Specjalistę neurologa dziecięcego lub lekarza w trakcie specjalizacji po I roku,

•Specjalistę w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej lub otolaryngologii,

•Specjalistę w dziedzinie kardiologii dziecięcej,

•Specjalistę w dziedzinie radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej bądź lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,

•Specjalistę w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub w takcie specjalizacji,

•Specjalistę w dziedzinie pediatrii lub w trakcie specjalizacji praca w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt (w zależności od preferencji kandydata),
 • Możliwość indywidualnego dopasowania wymiaru zatrudnienia i godzin pracy,
 • Pracę w szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem

Nasze oczekiwania:

 • Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza,
 • Empatia, odpowiedzialność, komunikatywność oraz chęć zaangażowania się w wykonywana pracę,
 • Troska o dobro małych pacjentów

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szpitala tel. (33) 828-40-40, sekretariat@szpitalpediatryczny.pl , z sekcją kadr i płac tel. 33 828 40 48.

Oferta pracy:

Data dodania 16 sty 2024 przez Jacek Sztafiński

SZPITAL PEDIATRYCZNY W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

•Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Statystyki

Zakres obowiązków:

 • Organizowanie i realizacja kompleksowych zadań w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym i Statystyki na optymalnym poziomie ilościowym i jakościowym.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe - w tym na podobnym stanowisku oraz w zarządzaniu zespołem,
 • Doświadczenie w rozliczaniu świadczeń w ramach NFZ, przygotowaniu ofert z zakresu świadczeń zdrowotnych dla NFZ,
 • Znajomość regulacji prawnych (Ustawy, Rozporządzenia MZ oraz Zarządzenia Prezesa NFZ),
 • Znajomość działania aplikacji NFZ,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office - szczególnie Excel
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Pozytywne nastawienie do pracy, ludzi i nowych wyzwań

Wymagane dokumenty:

 • Szczegółowe CV;
 • List motywacyjny;
 • Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom/zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty i zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie;
 • pakiet socjalny;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Szpitala Pediatrycznego w Sekcji Kadrowo-Płacowej lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@szpitalpediatryczny.pl.

Oferta pracy:

Data dodania 19 wrz 2023 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zatrudni lekarzy:

•Specjalistę w dziedzinie radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej,

•Lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt (w zależności od preferencji kandydata),
 • Możliwość indywidualnego dopasowania wymiaru zatrudnienia i godzin pracy,
 • Pracę w szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem

Nasze oczekiwania:

 • Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza,
 • Empatia, odpowiedzialność, komunikatywność oraz chęć zaangażowania się w wykonywana pracę,
 • Troska o dobro małych pacjentów

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szpitala tel. (33) 828-40-40, sekretariat@szpitalpediatryczny.pl , z sekcją kadr i płac tel. 33 828 40 48.

Oferta pracy:

Data dodania 12 lip 2023 przez Jacek Sztafiński

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej zatrudni lekarzy:

•Specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej lub po drugim roku specjalizacji,

•Specjalistę w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej lub otolaryngologii

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt (w zależności od preferencji kandydata),
 • Możliwość indywidualnego dopasowania wymiaru zatrudnienia i godzin pracy,
 • Pracę w szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym o bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy,
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza,
 • Empatia, odpowiedzialność, komunikatywność oraz chęć zaangażowania się w wykonywana pracę,
 • Troska o dobro małych pacjentów.

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr. tel. (33) 828-40-48, kadry@szpitalpediatryczny.pl

Oferta pracy:

Data dodania 14 mar 2023 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

•lekarza Specjalistę w dziedzinie Chorób Oczu

do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznych konsultacji okulistycznych na rzecz pacjentów Szpitala Pediatrycznego

Oferujemy:

 • Warunki zatrudnienia do uzgodnienia

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szpitala tel. (33) 828-40-40, sekretariat@szpitalpediatryczny.pl

Oferta pracy:

Data dodania 13 mar 2023 przez Jacek Sztafiński

DYREKTOR SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

•Specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej – praca w Poradni Neurologicznej,

•Specjalistę w dziedzinie pediatrii - praca w Oddziale Pediatrycznym i/ lub w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Szpital podejmie współpracę zarówno z lekarzami specjalistami, jak i lekarzami chcącymi kształcić się w powyższych dziedzinach

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt (w zależności od preferencji kandydata).
 • Możliwość indywidualnego dopasowania wymiaru zatrudnienia i godzin pracy
 • Pracę w szpitalu zachowującym wysokie standardy opieki i dbającym o bezpieczeństwo i etykę w środowisku pracy
 • Współpracę ze zgranym i przyjaznym zespołem

Nasze oczekiwania:

 • Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza
 • Empatia, odpowiedzialność, komunikatywność oraz chęć zaangażowania się w wykonywana pracę
 • Troska o dobro małych pacjentów

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z Działem Kadr. tel. (33) 828-40-48, kadry@szpitalpediatryczny.pl lub z sekretariatem szpitala tel. 33 828-40-40, sekretariat@szpitalpediatryczny.pl

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

Sekretariat czynny w godzinach: 7:00 - 14:30

Adres:Bielsko-Biała, ul.Sobieskiego 83
Telefon:33 828 40 00
Fax:33 815 16 30
E-mail: szpital@szpitalpediatryczny.pl